תקנון האגודה


 1. שם האגודה: האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
 2. כתובת המשרד: ת.ד. 6066 הרצליה 4615902
 3. האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית הינה עמותה אשר נוסדה על מנת להוות בית מקצועי לכל המטפלים המזהים עצמם עם תפיסת העולם הפסיכואנליטית, ולאנשים מתחומים אחרים במדע ובאומנות העוסקים בחשיבה פסיכואנליטית. האגודה הוקמה ב 1998, ביוזמת ד”ר יוסי הדר ז”ל וחברי הועד הראשון.
 4. מטרות האגודה
  האגודה שמה לה למטרה לקדם את תחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית בארץ ולהוות מרכז של רב שיח ולימוד לעוסקים ולמתעניינים בו.
 5. פעילויות האגודה
  א. יזמות ארגון וניהול מפגשים, כנסים, ימי עיון, סדנאות והדרכות בנושאי פסיכותרפיה פסיכואנליטית על כל זרמיה השונים.
  ב. עידוד מחקר וכתיבה מקצועית בתחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית.
  ג. עידוד המפגש בין מטפלים בגישה פסיכואנליטית לאנשים מתחומי תרבות אחרים להפריה הדדית.
 6. קבלת חברים:
  חברים מלאים באגודה יכולים להיות:
  א. פסיכולוגים קליניים,  ורופאים פסיכיאטרים. העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. (מהם נדרשים  מינימום 80 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, כולל הדרכה בעת ההתמחות).
  עובדים סוציאליים בעלי תואר שני קליני  העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. מהם נדרש להיות בוגרי תוכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית או לחלופין עיסוק של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לאחר קבלת התואר (במקרה זה נדרשים מינימום 80 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית).
  ב. פסיכולוגים התפתחותיים, שיקומיים, רפואיים וחינוכיים בוגרי תוכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית או לחלופין לאחר עיסוק של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ממועד קבלת התואר (במקרה זה נדרשים אישורים ממדריכים מוסמכים על מינימום 120 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית).
  ג. מטפלים בהבעה וביצירה, בעלי תואר שני, בוגרי תכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית.

* רשימת התכניות המוכרות – מתעדכנת מעת לעת על ידי ועד האגודה. אדם החפץ להיות חבר באגודה מתבקש למלא שאלון מועמדות וההחלטה בדבר קבלתו או אי – קבלתו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי (לא בלעדית) של הועדה לקבלת חברים.

 1. ועדת חריגים
  כל מי שסבור שהינו זכאי להתקבל כחבר מלא לאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית עקב ניסיון עשיר בתחום של טיפול, הדרכה ולימוד בגישה פסיכואנליטית – מוזמן לפנות לועדת חריגים. כל מקרה יטופל באופן אישי ע”י הועדה.
 2. חברות נלווית
  אנשים בעלי עניין בהשקפה הפסיכואנליטית, בתיאוריה ובפרקטיקה, המזדהים עם מטרות האגודה ומעוניינים להשתייך אליה, ואינם עומדים בקריטריונים של חברות מלאה.
 3. זכויות וחובות של החבר
  א. חבר מלא באגודה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית. הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד ולוועדות האגודה.
  ב. חבר האגודה זכאי להשתתף בפעילויות האגודה ולהנות משרותיה.
  ג. הועד רשאי לקבוע דמי חבר שנתיים שתשלומם יהיה חובה על החברים.
  ד. פקיעת החברות באגודה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר/ה בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
  ה. חבר שלא שילם דמי חבר שנתיים מאבד את זכותו לחברות באגודה.
 4. פקיעת החברות
  החברות באגודה פוקעת:
  א. בפרישה מרצון מן האגודה. הודעת פרישה בכתב תינתן 30 יום מראש.
  ב. חבר שלא שילם דמי חבר שנתיים מאבד את זכותו לחברות באגודה.
  ג. חבר שעבר עבירה יופנה לועדת האתיקה של מקצועו וההחלטה בדבר המשך/אי המשך חברותו באגודה תתקבל בהתאם.
 5. מוסדות האגודה
  א. האסיפה הכללית – מועד ומיקום האסיפה הכללית ייקבעו ע”י הועד ובלבד שתתכנס אחת לשנתיים לפחות. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק דורש רוב אחר לקבלתן.
  ב. הועד
  ב1. מספר חברי הועד יכלול לא פחות מ-5 חברים.
  ב2. נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של האגודה כחבר ועד. חברי הועד צריכים את אישורם של חברי האגודה בהצבעה חשאית.
  ב3. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, אופן ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ואופן ניהולן.
  ב4. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים.
  ב5. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
  ב6. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם האגודה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
  ג.גוף מבקר – ועדת הבקורת של האגודה תורכב מ-3 חברים. ימונה רואה חשבון לטיפול במאזן האגודה.
 6. רווחים ונכסים
  נכסי האגודה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה – אסורה.
 7. נכסים לאחר פרוק
  במקרה של פרוק האגודה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, יועברו הנכסים שנשארו לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף (2) 9 לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.
 8. שינוי התקנון
  ההחלטה לשינוי תקנון תובא לדיון לאסיפה הכללית אך ורק לאחר שתאושר על ידי ועד האגודה ועל פי המלצתו.
דלג לתוכן